Podsumowanie konsultacji społecznych dot. nazewnictwa ulic.

Poniżej publikujemy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia nazewnictwa ulic w naszym sołectwie. Ankietyzacja trwała w następujących terminach:

  • w internecie: od 05.11.2015 do 31.12.2015,
  • w formie fizycznych ankiet: od 14.12.2015 do 07.01.2016.

Ankiety w formie papierowej zostały dostarczone do większości mieszkańców jako załącznik do trzeciego wydania biuletynu sołeckiego. Ponadto zostały wyłożone w sklepie GS w centrum Zelczyny. W sumie rozprowadziliśmy ich 350 sztuk.

W badaniu ankietowym udział wzięły łącznie 75 osób, z czego 52 zagłosowały za pośrednictwem internetu, a 23 za pomocą kart papierowych:

Na pytanie 1: „CZY JEST PAN/PANI ZA WPROWADZENIEM NAZEWNICTWA ULIC W SOŁECTWIE ZELCZYNA?”, odpowiedzieli wszyscy spośród ankietowanych i wyniki prezentowały się następująco:

  • ZA wprowadzeniem ulic w naszym sołectwie: 34 osoby.
  • PRZECIW wprowadzeniu ulic w naszym sołectwie: 41 osób.

Na pytanie 2: „CZY PROWADZI PAN/PANI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ?”, także odpowiedzieli wszyscy spośród ankietowanych, a wyniki prezentowały się następująco:

  • PROWADZĘ:  11 osób.
  • NIE PROWADZĘ: 64 osoby.

Spośród tych ankietowanych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, za wprowadzeniem ulic były 4 osoby i 7 przeciw:

Na kilku ankietach (dokładnie 8, z czego tylko 1 w wersji papierowej) pojawiły się UWAGI dotyczące niniejszej sprawy:

uwagi

Ankietowanymi w większości były osoby w wieku od 26 do 39 lat, przy czym, równie dużą liczbą badanych była grupa osób w wieku od 40 do 59 lat:

Spośród wszystkich ankietowanych, najwięcej odpowiedzi udzieliły kobiety:

 

Powyższa analiza zostanie przedstawiona na Radzie Sołeckiej i szczegółowo omówiona. Następnie wyniki i dyskusja na ten temat zostanie przeprowadzona podczas Zebrania Wiejskiego sołectwa Zelczyna.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym.