Jutro /czwartek/ przyjdź i porozmawiaj o odnowie Zelczyny!

Przypominamy, iż w dniu jutrzejszym (czwartek 03.12.2015) w godzinach 17:00-20:00 w świetlicy wiejskiej w Zelczynie odbędzie się spotkanie dotyczące rewitalizacji Sołectwa Zelczyna.

W imieniu Burmistrza MiG Skawina, Sołtysa i Rady Sołeckiej Zelczyny serdecznie Państwa zapraszamy!


Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skawina oraz aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości 2010-2017. Zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne – szczegóły poniżej.

Celem warsztatów będzie określenie potrzeb dla rozwoju Państwa miejscowości, w tym:

  • określenie istotnych dla Państwa problemów społecznych;
  • braków dotyczących infrastruktury i oferty, istotnych dla minimalizowania określonych problemów;

Dodatkowo istotnym elementem warsztatów będzie:

  • określenie działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia Państwa jako mieszkańców (mogą one dotyczyć sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej);
  • określenie szczególnie istotnych obszarów miejscowości (dla rozwiązania problemów).

Intencją opracowania programu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości jest systemowe rozwiązywanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawa jakości życia mieszkańców, odbudowa więzi społecznych, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze.

Środki na realizację działań w ramach rewitalizacji będą dostępne w ramach Funduszy Europejskich, przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Źródło: Gmina Skawina