Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o planowanym na 22 stycznia rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla obszarów wiejskich i ustanowienia jego regulaminu.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  (GPR)  dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy.

W tym celu opracowana została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw), która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie których wyznaczono obszar zdegradowany i rewitalizacji, zostaną przedłożone w procesie konsultacji społecznych mieszkańcom i interesariuszom procesu.  Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.  Komitet Rewitalizacji dla obszarów wiejskich Gminy Skawina stanowi natomiast forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich Gminy Skawina to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE. Mając na względzie powyższe, informujemy o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zgłaszania uwag do projektów Uchwał.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji
mogą składać uwagi w terminie: 22 stycznia – 22 lutego 2016 r.

Jak konsultujemy:

  • forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy DOSTĘPNA będzie od 22 stycznia (do pobrania na stronie  www.gminaskawina.pl, zakładka „konsultacje społeczne”, podzakładka „Program rewitalizacji”), który należy przesłać na adres mailowy:  rewitalizacja@gminaskawina.pl;
  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy do odebrania w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), który należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14;
  • warsztaty konsultacyjne adresowane do mieszkańców terenów wiejskich i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00 w Remizie OSP w Rzozowie;
  • debata społeczna mieszkańców terenów wiejskich i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 30 stycznia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zelczynie.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Skawina oraz projektu Uchwały w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji dla miasta Skawina i ustanowienie jego regulaminu zostaną przeprowadzone w miesiącach luty – marzec 2016 r.

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Rad Sołeckich, Rady Przedsiębiorczości, Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów wiejskich Gminy Skawina do udziału w konsultacjach.

Źródło: Gmina Skawina